GA教學手冊(五) GA連結至GSC

第五節 :GA連結至GSC

步驟1:請在左下管理(齒輪) > 資源 > 所有產品 > search console


步驟2:點開新增 > 點選下拉 > 選取您要的連結 (若無網址請跳至步驟四)


步驟3:點選網址連結後,系統自動帶入 search console 選擇您的GA帳號,按下「建立關聯」(若無網址請跳至步驟四)


步驟4-1:google search console > 設定 > 擁有權驗證


步驟4-2:google search console > 設定 > 擁有權驗證 > Google Analytics(分析)


步驟4-3:google search console > 設定 > 擁有權驗證 > Google Analytics(分析) > 驗證

完成驗證後,可回步驟二執行


步驟5:確認是否連結成功(看是否有數據顯示)